winvis logo


Download
Welkom bij WinVIS!
Privacyverklaring

Privacyverklaring
De website
www.winvis.nl staat onder beheer van WinVIS Consultancy v.o.f., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 38022012 hierna te noemen: WinVIS Consultancy. De contactgegevens van WinVIS Consultancy zijn te vinden op deze website.

Deze verklaring legt uit hoe WinVIS Consultancy omgaat met de informatie die van klanten en relaties (en van bezoekers van de website die eventueel het contactformulier invullen) wordt verzameld.Persoonsgegevens
WinVIS Consultancy vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. relaties en bezoekers, hierna te noemen: gebruikers, erg belangrijk. De informatie die WinVIS Consultancy van haar gebruikers verzamelt c.q. verwerkt, wordt daarom heel zorgvuldig behandeld en beveiligd. Daarnaast zal WinVIS Consultancy nooit zonder toestemming persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

WinVIS Consultancy bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor WinVIS Consultancy de (persoons)gegevens heeft verzameld.

Gebruikers hebben op elk moment het recht om de eventueel van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen, te (laten) verwijderen of te ontvangen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de WinVIS Consultancy via het contactformulier op deze website.

Verwerkte gegevens

Gebruikers van de producten en/of diensten van WinVIS Consultancy worden gevraagd om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het relatiebestand van WinVIS Consultancy. Hierbij verzamelt en verwerkt WinVIS Consultancy de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam en achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Functie
  • Adresgegevens
  • Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door WinVIS Consultancy worden verzameld en verwerkt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om aan gebruikers diensten te verlenen
  • Om gebruikers op de hoogte te houden van nieuws, activiteiten en diensten van WinVIS Consultancy (voor dergelijke berichten kan de klant zich altijd afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met WinVIS Consultancy op te nemen)
  • Voor administratieve doelen en het bijhouden van statistieken
  • WinVIS Consultancy bewaart (persoons)gegevens in beginsel zolang als de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen (persoons)gegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Meer weten en meer zien? Download onze demo!